Wyszukaj zarządzenia z dotyczące
DataNumer aktuTematTreśćZałączniki
04.12.2020r.86/2020w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Toczydłowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
30.11.2020r.85/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
24.11.2020r.84/2020w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020  
24.11.2020r.83/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
18.11.2020r.82/2020w sprawie inwentaryzacji rocznej  
13.11.2020r.81/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
12.11.2020r.80/2020w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  
09.11.2020r.79/2020w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji zużytych składników majątkowych  
03.11.2020r.78/2020w sprawie wprowadzenia regulamin wykonywania pracy zdalnej oraz pracy rotacyjnej przez pracowników Urzędu Gminy w Andrespolu  
26.10.2020r.77/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
19.10.2020r.76/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
09.10.2020r.75/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
30.09.2020r.74/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
28.09.2020r.73/2020w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 256/1 położonej przy ulicy Tuszyńskiej w miejscowości Wiśniowa Góra  
28.09.2020r.72/2020w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie Pani Ewie Dereckiej  
21.09.2020r.71/2020w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Andrespolu  
21.09.2020r.70/2020w sprawie uchylenia zarządzenia nr 18/2020 Wójta Gminy Andrespol z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie prewencyjnego wprowadzenia ograniczeń w organizowaniu wydarzeń i imprez na terenie Gminy Andrespol oraz świadczeniu usług na rzecz mieszkańców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  
09.09.2020r.69/2020w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze Pani Ilonie Janowskiej  
09.09.2020r.68/2020w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2018 Wójta Gminy Andrespol z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad wynajmu świetlic wiejskich w sołectwach Stróża, Janówka, Justynów, Kraszew stanowiących mienie Gminy Andrespol.   
08.09.2020r.67/2020w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie  
03.09.2020r.66/2020w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Andrespol na 2021 rok  
03.09.2020r.65/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
31.08.2020r.64/2020w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Justynowie Pani Paulinie Binkowskiej.  
27.08.2020r.63/2020w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych przedszkoli.  
27.08.2020r.61/2020w sprawie powołania upoważnionych przedstawicieli PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi do prac komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”   
19.08.2020r.60/2020w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Bukowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  
19.08.2020r.59/2020w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Wolbergier ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  
19.08.2020r.58/2020w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Ogrodowczyk ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  
19.08.2020r.57/2020w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Górnik ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  
19.08.2020r.56/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
18.08.2020r.55/2020w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie  
18.08.2020r.54/2020w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie  
12.08.2020r.53/2020W sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przydział lokali mieszkalnych z zasobów gospodarki komunalnej gminy Andrespol  
05.08.2020r.52/2020w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2020 Wójta Gminy Andrespol z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu pn. „OZE w Gminie Andrespol„ realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  
03.08.2020r.51/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
03.08.2020r.50/2020w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie  
03.08.2020r.49/2020w sprawie otwartego konkursu ofert dla przedszkoli niepublicznych  
03.08.2020r.48/2020w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektora: Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze  
17.07.2020r.47/2020w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu pn. „OZE w Gminie Andrespol„ realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  
17.07.2020r.46/2020w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu pn. „OZE w Gminie Andrespol”  
15.07.2020r.45/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
14.07.2020r.44A/2020w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2020 Wójta Gminy Andrespol z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Andrespolu  
10.07.2020r.44/2020w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektora: Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie.  
09.07.2020r.43/2020zmieniające zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Andrespol z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Andrespol w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.  
09.07.2020r.42/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
03.07.2020r.41/2020w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie  
30.06.2020r.40/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
29.06.2020r.39/2020w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Justynowie Pani Urszuli Kopeć  
23.06.2020r.38/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
15.06.2020r.37/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
09.06.2020r.36/2020w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Andrespol w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  
09.06.2020r.35/2020w sprawie realizacji szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  
09.06.2020r.34/2020w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  
04.06.2020r.33/2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Andrespolu  
04.06.2020r.32/2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze  
20.05.2020r.31/2020w sprawie uchylenia zakazu korzystania z publicznych obiektów takich jak: boiska i obiekt sportowy "Orlik" oraz Hali Sportowej GOSiR w Wiśniowej Górze  
11.05.2020r.30/2020w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  
11.05.2020r.29/2020w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Termomodernizacja GPZ w Andrespolu i SP w Wiśniowej Górze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  
11.05.2020r.28/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
28.04.2020r.27/2020w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu w 2020 roku w Gminie Andrespol.  
23.04.2020r.26/2020w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Andrespolu  
23.04.2020r.25/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
20.04.2020r.24/2020w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest ujętej w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Andrespol” przyjętego uchwałą Rady Gminy Andrespol Nr IV/36/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku  
06.04.2020r.23/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
03.04.2020r.22/2020w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Andrespolu w czasie stanu epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
25.03.2020r.21/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
16.03.2020r.20/2020w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Andrespolu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego  
12.03.2020r.19/2020w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Andrespolu  
11.03.2020r.18/2020w sprawie prewencyjnego wprowadzenia ograniczeń w organizowaniu wydarzeń i imprez na terenie Gminy Andrespol oraz świadczeniu usług na rzecz mieszkańców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  
05.03.2020r.17/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
04.03.2020r.16/2020w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Andrespolu przy ulicy Prostej 6  
03.03.2020r.15/2020w sprawie powołania gminnego zespołu ds. przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.  
03.03.2020r.14/2020w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.  
21.02.2020r.13/2020w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego w Gminie Andrespol poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - etap II" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020  
20.02.2020r.12/2020w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Wójta do spraw wyborów i referendów.  
19.02.2020r.11/2020w sprawie ustalenia zasad najmu oraz wysokości opłat za korzystanie z sal lekcyjnych, gimnastycznych w placówkach oświatowych, obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych stanowiących mienie Gminy Andrespol  
18.02.2020r.10/2020w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.  
10.02.2020r.9/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
29.01.2020r.8/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
27.01.2020r.7/2020W sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przydzielenie lokali mieszkaniowych z zasobów gospodarki komunalnej gminy Andrespol   
21.01.2020r.6/2020w sprawie rozliczenia wykorzystania dotacji przedmiotowej przez Zakład Gospodarki Komunlanej w Wiśniowej Górze  
21.01.2020r.5/2020w sprawie ustalenia trybu rozliczania planowanych wydatków bieżących ponoszonych na obsługę przedszkoli publicznych przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Andrespol w roku 2020  
10.01.2020r.4/2020w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2018 Wójta Gminy Andrespol z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Andrespol  
02.01.2020r.3/2020w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2020 rok  
02.01.2020r.2/2020w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w Gminie Andrespol  
02.01.2020r.1/2020w sprawie wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy w Andrespolu na rok 2020  
31.12.2019r.81/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
31.12.2019r.80/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
18.12.2019r.79/2019w sprawie powołania inspektora ochrony danych  
18.12.2019r.78/2019w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Andrespolu Polityki ochrony danych osobowych  
17.12.2019r.77/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
12.12.2019r.76/2019w sprawie ustalenia czynszu najmu komunalnych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Andrespol  
09.12.2019r.75/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
05.12.2019r.74/2019zmieniające zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Andrespol z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad – polityki rachunkowości  
28.11.2019r.73/2019w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anety Szlosek ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  
28.11.2019r.72/2019w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Kariny Sokołowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  
22.11.2019r.71/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
18.11.2019r.70/2019w sprawie inwentaryzacji rocznej  
15.11.2019r.69/2019w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania obowiązującego w Urzędzie Gminy w Andrespolu  
15.11.2019r.68/2019w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Gminy Andrespol tabletów do użytku służbowego  
12.11.2019r.67/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
28.10.2019r.66/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
17.10.2019r.65/2019w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Dziennego Domu Seniora w Andrespolu.  
15.10.2019r.64/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
15.10.2019r.63/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2015 Wójta Gminy Andrespol z dnia 25 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia trybu jej pracy.  
10.10.2019r.62/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
08.10.2019r.61/2019w sprawie zmiany Zarządzenia nr 49/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Andrespol w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  
08.10.2019r.60/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2009 Wójta Gminy Andrespol z dnia 20 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania i opiniowania wniosków w sprawie udzielania pomocy na cele zdrowotne dla nauczycieli zatrudnionych na terenie Gminy Andrespol.  
03.10.2019r.59/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
30.09.2019r.58/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
30.09.2019r.57/2019w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
20.09.2019r.56/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
18.09.2019r.55/2019w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Andrespol na 2020 rok  
04.09.2019r.54/2019w sprawie sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  
04.09.2019r.53/2019w sprawie realizacji szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  
03.09.2019r.52/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
02.09.2019r.51/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Andrespol Nr 45/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły  
02.09.2019r.50/2019w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 33/2019 Wójta Gminy Andrespol z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie  
29.08.2019r.49/2019w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Andrespol w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  
28.08.2019r.48/2019w sprawie powołania gminnego zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  
28.08.2019r.47/2019w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.  
27.08.2019r.46/2019w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych przedszkoli  
27.08.2019r.45/2019w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły  
20.08.2019r.44/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
20.08.2019r.43/2019w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Daniluk - Kozioł ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  
20.08.2019r.42/2019w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marty Włodarczyk ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  
20.08.2019r.41/2019w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Panek ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  
07.08.2019r.40/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
30.07.2019r.39/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
29.07.2019r.38/2019w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Andrespolu  
16.07.2019r.37/2019w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Andrespolu  
16.07.2019r.36/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
08.07.2019r.35/2019w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznym na terenie gminy Andrespol  
01.07.2019r.34/2019w sprawie otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli  
01.07.2019r.33/2019w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie  
28.06.2019r.32/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
27.06.2019r.31/2019w sprawie pełnomocnictwa dla Pani Ewy Lichtorowicz-Kurzysz dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze  
27.06.2019r.30/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
25.06.2019r.29/2019w sprawie udzielenia poręczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedoniu  
25.06.2019r.28/2019w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji przez Gminę Andrespol obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych  
25.06.2019r.27/2019w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  
11.06.2019r.26/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
22.05.2019r.25/2019w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze  
22.05.2019r.24/2019w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Andrespolu  
22.05.2019r.23/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
14.05.2019r.22/2019w sprawie powołania gminnego zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.  
14.05.2019r.21/2019w sprawie realizacji szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego na dzień 26 maja 2019 r.  
14.05.2019r.20/2019w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Andrespol w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.  
08.05.2019r.19/2019w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu " Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol poprzez budowę budynku obsługi technicznej na terenie GOSiR"realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020  
30.04.2019r.18/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
29.04.2019r.17/2019w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie  
08.04.2019r.16/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
04.04.2019r.15/2019w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest ujętej w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Andrespol” przyjętego uchwałą Rady Gminy Andrespol Nr IV/36/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku  
04.04.2019r.14/2019w sprawie regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Andrespol w 2019 roku  
02.04.2019r.13/2019w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie  
01.04.2019r.12/2019w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
22.03.2019r.11/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
18.03.2019r.10/2019w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu w 2019 roku w Gminie Andrespol.  
15.03.2019r.09/2019w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.  
08.03.2019r.08/2019w sprawie powołania oraz ustalenia składu komisji stypendiów motywacyjnych dla rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz studentów publicznych uczelni wyższych bedących mieszkańcami Gminy Andrespol w 2019 roku  
08.03.2019r.07/2019w sprawie powołania oraz ustalenia składu komisji stypendiów sportowych dla rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2019r.  
01.03.2019r.06/2019w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Justynowie, ul. Łódzka 17  
28.02.2019r.05/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
21.02.2019r.04/2019w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Podleśnej i Tuszyńskiej w miejscowości Stróża oraz uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu tego planu  
25.01.2019r.03/2019w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2019 rok  
18.01.2019r.02/2019w sprawie ustalenia trybu rozliczania planowanych wydatków bieżących ponoszonych na obsługę przedszkoli publicznych przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Andrespol  
02.01.2019r.01/2019w sprawie wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy w Andrespolu  
31.12.2018r.84/2018w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2018 rok  
21.12.2018r.83/2018w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2018 rok  
07.12.2018r.82/2018w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2018 rok  
06.12.2018r.81/2018w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów dotyczących sprzedaży oraz oddawania w wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów gminnych.  
06.12.2018r.80/2018w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji realizowanych w ramach zadania "Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Andrespol poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach PONE" - edycja II Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  
28.11.2018r.79/2018w sprawie: zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Andrespolu  
28.11.2018r.78/2018w sprawie zmian w budżecie Gminy Andrespol na 2018 rok  
26.11.2018r.77/2018w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020