0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

 pożytek publiczny i sport
rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego
UCHWAŁA NR XIV/128/15 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 12 października 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Andrespol

 Projekt budżetu
1A DOCHODY WŁASNE
1B DOCHODY ZLECONE
2A WYDATKI WŁASNE
2B WYDATKI ZLECONE
3 PLAN DOCHODÓW budżet państwa
4 INWESTYCJE
5 DOTACJE
6 ZAKŁAD BUDŻETOWY
7 INSTYTUCJE KULTURY
8A ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI I-VI
8B ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI VIII-XII

 Informacja o stanie mienia komunalnego
Długość i pow. dróg
Majątek trwały
Stan gruntów komunalnych

 Sprawozdanie z wykonania budżetu
Sprawozdanie z wykonania budżetu

 Budowa, przebudowa, rozbiórka
Formularz oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych
Formularz oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
Formularz oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy
Formularz wniosku o poświadczenie oświadczenia o wysokości podatku VAT
Formularz wniosku o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Formularz wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby
Formularz wniosku o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii
Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz wydanie uwierzytelnionych kopii
Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
Formularz wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę
Formularz wniosku pozwolenia na budowę
Formularz wniosku pozwolenia na rozbiórkę
Formularz zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, na które zostało wydane pozwolenie na budowę lub rozbiórkę i rejestracja dziennika budowy
Formularz zgłoszenia budowy obiektów i wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
Formularz zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę
WNIOSEK o umieszczenie urządzeń
WNIOSEK o zajęcie pasa drogowego

 Dofinansowania, dotacje
Formularz informacji miesięcznej dla Wydziału Edukacji i Sportu w sprawie otrzymanej dotacji
Formularz karty informacyjnej
Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu kulturalnego
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu promocyjnego
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu sportowo/turystycznego z budżetu gminy
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wydawniczego
Formularz wniosku o udzielenie dotacji dla szkół
Wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z środków budżetowych na wspieranie inicjatyw lokalnych

 Dowód osobisty
Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

 Działalność gospodarcza
Formularz rejestracji działalności gospodarczej
Wzór oświadczenia o likwidacji działalności gospodarczej
Wzór pisma o wydanie duplikatu zaświadczenia rejestracji działalności gospodarczej
Wzór pisma o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru działalności gospodarczej

 Materiały promocyjne
Formularz wniosku o przyznanie materiałów promocyjnych

 Nieruchomości i lokale użytkowe
Formularz wniosku o nabycie lokalu użytkowego w trybie przetargowym
Formularz wniosku o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie bezprzetargowym
Formularz wniosku o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie przetargowym
Formularz wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości
Formularz wniosku o przystąpienie do procedury przygotowania nieruchomości do zbycia w trybie przetargowym

 Mieszkania
Formularz wniosku na najem lokali
Formularz wniosku na zamianę lokali
Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych

 Psy
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

 Podatki
Formularz informacji dotyczących podatnika i wnioskowanej pomocy
Formularz oświadczenia o stanie majątkowym
Formularz oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą
Formularz wniosku o zwrot nadpłaconej lub nienależnie zapłaconej opłaty

 Szkoły
Formularz podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

 Użytkowanie wieczyste
Formularz wniosku o nabycie przez użytkowników (osoby fizyczne) prawa własności nieruchomości.
Formularz wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminnych
Forularz wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości

 

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl