0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Zezwolenia na sprzedaż alkoholu » Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży


Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
c) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądwym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
d) przedmiot działalności gospodarczej,
e) adres punktu sprzedaży,
f) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

4. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65).

5.W zależności od potrzeb do pobrania następujące druki:
- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii lub detalu (pobierz druk)

- wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć (pobierz druk)

- wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych (pobierz druk)

 

 

 

Opłaty:

 

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim - w przypadku kontynuacji sprzedaży (pobierz druk).

 

Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca wnosi coroczną opłatę.


Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych punkcie sprzedaży alkoholowych roku poprzednim. Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu  wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim (na podst. art. 11.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. Nr 487 z późn. zm.)
Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 wrzenia danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:
1) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających od 4,5% alkoholu do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
3) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18%
(na podst. art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy Andrespol

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor ds. działalności gospodarczej Pani Anna Fiks
Tel. (0 42) 213 24 40

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Andrespol w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Andrespol w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:
1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Andrespol po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, wydawanej w formie postanowienia, na które służy stronie zażalenie.
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomii wydawane są na okres 4 lat, dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć na okres do 2 lat.
4. Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowane bliżej niż 100 m, mierzone w linii prostej od szkół, kościołów, przedszkoli, do wejść głównych punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

5. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
a) posiadanie zezwolenia
b) wniesienie opłaty
c) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
d) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia, potwierdzającego dokonanie opłaty,
e) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
f) wykonanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
g) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
h) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez rad gminy,
i) przestrzeganie innych zasad i warunków określanych przepisami prawa

6. Zezwolenie cofa się w przypadku:
a) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a szczególności:
- sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
- sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych
- sprzedaży, podawania napojów zawierających powyżej18% alkoholu w domach wypoczynkowych
b) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad warunków sprzedaży napojów alkoholowych
c) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
d) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
e) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży
f) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
g) orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,

7. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.
8. Zezwolenie wygasa w przypadku:
a) likwidacji punktu sprzedaży,
b) upływu terminu ważności zezwolenia,
c) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
d) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
e) nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nie dokonania opłaty w odpowiedniej wysokości w wyznaczonym terminie.

9. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania stosownej opłaty w określonych terminach, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

10. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

11. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt. 9 może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

12. Przedsiębiorca ,który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminy ważności zezwolenia na wyprzedaż

13. Inne wymagania i warunki sprzedaży napojów alkoholowych zawarte są w uchwałach Rady Gminy Andrespol przywołanych w podstawie procedury.

Podstawa prawna:
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 Nr 487 z późn. zm.),
- uchwała nr VI/52/03 Rady Gminy Andrespol z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Andrespol miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 8 kwiecień 2006 godz. 21:33
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Karolina Student dnia 16 grudzień 2016 godz. 14:22
Liczba odsłon:
  11795 od 8 kwiecień 2006 godz. 21:33  (średnio 2.78 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl