0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Urząd Stanu Cywilnego » Przyjmowanie dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi


Przyjmowanie dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Małżeństwo może być zawarte przed wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
  Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawiają wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego albo konsulowi, który ma wydać zaświadczenie do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi:
 • Dokument tożsamości,
 • Pisemne zapewnienie, że nie wie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany złożyć:

 • zapewnienie,
 • odpis aktu urodzenia,
 • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo o stwierdzeniu jego nieistnienia,
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
 1. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

                                                      
Opłata skarbowa:

za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

28 8781 0006 0000 0130 2000 0020


Ślub poza lokalem - 1000 zł dodatkowa opłata na konto:

28 8781 0006 0000 0130 2000 0020

 

Terminy załatwienia sprawy:

Złożenie dokumentów do ślubu cywilnego:
Od 6 miesięcy do 1 miesiąca przed planowaną datą ślubu cywilnego. Termin ten może ulec skróceniu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Złożenie dokumentów do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi:
W okresie 6 m-cy przed planowaną datą ślubu wyznaniowego (zaświadczenie jest ważne 6 m-cy od daty wystawienia).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. poz. 1741),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1628),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 22 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 180).


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 18 luty 2010
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 11 kwiecień 2006 godz. 21:32
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 18 luty 2010 godz. 12:11
Liczba odsłon:
  9481 od 11 kwiecień 2006 godz. 21:32  (średnio 2.43 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl