0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Urząd Gminy Andrespol » Referat Inwestycji


Kierownik: Bogdan Kamiński

Tel. 42 213 24 40 wew. 825

e-mail: bogdan.kaminski@andrespol.pl

 

 

Do zadań Referatu Inwestycji należy:

 1. W zakresie inwestycji gminnych:
  1) przygotowanie zlecenia wykonania dokumentacji projektowej, sprawdzenie dokumentacji,
  2) przygotowanie materiałów do zawarcia umów z wykonawcami,
  3) koordynowanie wykonawstwa inwestycji i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji prac we współpracy z powołanym inspektorem nadzoru,
  4) dokonywanie ze służbami eksploatacyjnymi odbioru inwestycji,
  5) kontrola nad sporządzaniem dokumentacji powykonawczej i przekazywaniem zrealizowanej inwestycji użytkownikowi,
  6) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót  dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych,
  7) bieżące analizowanie stopnia i celowości wykorzystania środków inwestycyjnych,
  8) wnioskowanie o zabezpieczenie środków finansowych w ramach ustalonych planem rocznym inwestycji,
  9) bieżące informowanie Wójta Gminy o postępie realizowanych zadań inwestycyjnych,
  10) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli  zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  11) sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wykorzystanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
  12) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi, koordynacja i nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z budową i modernizacją dróg gminnych oraz współudział w odbiorach dróg nowych i modernizowanych.
  13) wykonywanie sprawozdawczości z zakresu inwestycji, wystawianie dokumentów w zakresie przyjęcia i przekazania środka trwałego (OT, PT).
 2. W zakresie funduszy zewnętrznych:
  1) przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych, na finansowanie inwestycji gminnych oraz projektów jednostek gminnych, a w szczególności realizacja i rozliczenie końcowe wniosków, oraz sporządzanie pełnej sprawozdawczości.
  2) rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych,
  3) prowadzenie działań promocyjnych inwestycji, które zostały objęte finansowym wsparciem zewnętrznym,
  4) udzielanie informacji mieszkańcom o możliwościach pozyskiwania środków krajowych oraz unijnych na ich własne projekty.
 3. W zakresie zamówień publicznych:
  1) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
  2) sporządzanie projektów umów,
  3) prowadzenie rejestrów zamówień publicznych dla prowadzonych postępowań,
  4) sporządzanie sprawozdań w zakresie zamówień publicznych.Informacja opublikowana przez:
  Karolina Student dnia 26 luty 2016 godz. 09:30
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał widerek dnia 3 marzec 2020 godz. 16:04
Liczba odsłon:
  6046 od 26 luty 2016 godz. 09:30  (średnio 2.99 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl