0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Urząd Gminy Andrespol » Referat Gospodarki Przestrzennej


Kierownik:Sławomir Borowski

tel.: 42-213-24-40 wew. 815

e-mail: slawomir.borowski@andrespol.pl

 

 Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej należy:

 1. W zakresie gospodarki nieruchomościami:
  1) prowadzenie spraw związanych nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, przekazywaniem gruntów w użytkowanie wieczyste i w dzierżawę,
  2) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
  3) przygotowywanie wykazów nieruchomości przewidzianych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, lub dzierżawę,
  4) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
  5) zlecanie rzeczoznawcom majątkowym wykonywanie operatów szacunkowych,
  6) zlecanie wykonawcom uprawnionym wykonywanie inwentaryzacji budynków i lokali, przeznaczonych do sprzedaży,
  7) zlecanie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego dokumentacji geodezyjno-prawnej,
  8) prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży gruntów ich wieczystym użytkownikom,
  9) prowadzenie czynności związanych z organizowaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy,
  10) przygotowywanie projektów umów dzierżawy i użyczenia,
  11) przygotowywanie dokumentów do notariusza dla zbywanych lub nabywanych,    nieruchomości oraz podpisywanie aktów notarialnych,
  12) prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości,
  13) regulowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych, lub użytkowanych przez gminę,
  14) wnioskowanie o ujawnianie zmian w księgach wieczystych,
  15) prowadzenie spraw dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminnych,
  16) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności,
  17) wydawanie zgody na lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej na gruntach gminnych,
  18) załatwianie spraw dotyczących prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy,
  19) opracowywanie projektów planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań realizowanych przez referat,
  20) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic, numeracją porządkową nieruchomości oraz prowadzenie dyżurnej mapy numeracji nieruchomości.
 2. W zakresie inwentaryzacji nieruchomości podlegających komunalizacji:
  1) wykładanie do publicznego wglądu spisów nieruchomości podlegających komunalizacji oraz informowanie o tym w środkach masowego przekazu,
  2) przygotowywanie wniosków komunalizacyjnych do Wojewody Łódzkiego,
  3) przygotowywanie i składanie wniosków do sądu wieczystoksięgowego celem ujawnienia własności Gminy Andrespol dla skomunalizowanych nieruchomości.
 3. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
  1) prowadzenie spraw związanych  ze  sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
  2) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
  3) przygotowywanie wniosków w sprawie uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśnych na cele nieleśne,
  4) wykonywanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  5) przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  6) wydawanie zaświadczeń o zgodności sposobu użytkowania obiektów budowlanych z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  7) opiniowanie o zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego legalizowanych obiektów budowlanych,
  8) przygotowywanie decyzji o wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  9) opiniowanie projektów podziałów nieruchomości,
  10) prowadzenie archiwum miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 30 marzec 2006 godz. 20:08
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 30 lipiec 2010 godz. 09:41
Liczba odsłon:
  16597 od 30 marzec 2006 godz. 20:08  (średnio 3.49 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl