0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Ochrona Środowiska » Zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych


Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

UWAGA Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od dnia 1 stycznia 2012r. zmiania się na wpis do rejestru działalności regulowanej (patrz: wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych).

Opis sprawy/zadania

Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. wniosek do pobrania

Kogo dotyczy

Przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wymagane dokumenty
Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych
Wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 2. określenie przedmiotu i obszaru działalności określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
 3. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
 4. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
 5. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia
 6. opis sposobu realizacji obowiązku ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów


Załączniki do wniosku:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych
 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej przy spółkach cywilnych dodatkowo umowę spółki cywilnej
 • kserokopię dowodów rejestracyjnych środków transportu, które będą wykorzystywane do wykonywania działalności
 • kserokopię tytułu prawnego do dysponowania środkami transportu
 • kserokopię umowy ze składowiskiem odpadów lub przyrzeczenie gotowości odbioru odpadów przez składowisko
 • kserokopię umowy lub przyrzeczenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną
 • tytuł prawny do miejsca garażowania i zaplecza technicznego
 • udokumentowanie miejsca mycia i dezynfekcji środków transportu oraz urządzeń do gromadzenia odpadów
 • kserokopię aktualnego zezwolenia na transport odpadów lub zaświadczenia (transport na potrzeby własne) określonego w art.33 ustawy z dn.6.IX.2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.z 2004r. Nr 204, poz.2088)

Wymagania

Przedsiębiorca powinien posiadać:

 1. środek transportu  - sprawny pojazd asenizacyjny spełniający wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 listopada 2002r w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz.1617)
 2. zaplecze garażowe
 3. warunki do mycia i dezynfekcji pojazdów
 4. zapewnienie o gotowości przyjęcia ścieków przez stację zlewną

Przedsiębiorca jest zobowiązany

 • utrzymywać w należytym stanie sanitarnym i technicznym pojazdy i urządzenia służące do wykonywania usług
 • przewozić nieczystości ciekłe w taki sposób, który nie powoduje zanieczyszczania dróg, powietrza lub nadmiernych uciążliwości dla osób trzecich
 • zawierać umowy  z właścicielami nieruchomości i odbierać ścieki w terminach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol
 • sporządzać i przekazywać Wójtowi Gminy Andrespol kwartalne sprawozdanie w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy:

Sprawozdanie zawiera:

 1. informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Andrespol;
 2. informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
 3. liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.
 • dołączyć do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości z której odbierane się nieczystości ciekłe
 • trwale oznaczyć pojazd znakami i napisami identyfikacyjnymi zawierającymi między innymi numer telefonu
 • przekazywać nieczystości ciekłe odebrane od właścicieli w pierwszej kolejności do punktu  zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków w Kraszewie
 • posiadać zezwolenie na transport odpadów lub zaświadczenie (transport na potrzeby własne) określone w art.33 ustawy z dn.6.IX.2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.z 2004r. Nr  204, poz.2088)
 • Zezwolenia  wydaje  się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat

Opłata:
Opłata skarbowa za zezwolenie 107,00 zł. płatna w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy BS 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020.

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor Anna Fiks,  pok. 33, w godzinach pracy urzędu.
Tel. 213-24-40 wew. 55

Miejsce składania dokumentów
Urząd Gminy Andrespol
95-020 Andrespol
ul. Rokicińska 126
sekretariat pok. nr 9

Termin załatwienia sprawy
1 miesiąc a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące.

Podstawa prawna
art.7 ust. 6  ustawy z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.), 
XXXIV/319/13

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Andrespol w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje
1.W razie potrzeby (w zależności od sposobu prowadzenia działalności) organ może wystąpić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia sprawy.
2.Zezwolenia nie wydaje się, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi:
jest niezgodny z przepisami prawa,
może powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
jest niezgodny z gminnym planem gospodarki odpadami.
3.Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Ważne rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.02.193.1617);Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 7 grudzień 2010
Informacja opublikowana przez:
  Bartosz Byliński dnia 2 kwiecień 2007 godz. 10:03
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 26 sierpień 2013 godz. 10:42
Liczba odsłon:
  17018 od 2 kwiecień 2007 godz. 10:03  (średnio 3.71 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl