0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Ochrona Środowiska » Usunięcie drzew i Krzewów


Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na cele związane z działalnością gospodarczą

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią może być:

 • udzielenie zezwolenia,
 • odmowa wydania zezwolenia,
 • umorzenie postępowania,

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia, druk wniosku
 • w przypadku, gdy drzewo lub krzew przeznaczony do usunięcia rośnie na terenie nieruchomości stanowiącej współwłasność (w tym także współwłasność małżeńską), a z wnioskiem występuje jeden ze współwłaścicieli:
  • pisemne oświadczenie pozostałych współwłaścicieli posesji o wyrażeniu zgody na usunięcie drzewa lub krzewu;
 • w przypadku złożenia wniosku podpisanego przez pełnomocnika Strony:
  • pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika (tylko osoba fizyczna) do występowania w imieniu posiadacza nieruchomości z wnioskiem o wycięcie drzew lub krzewów,
  • dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo udzielone w sprawie wycinki drzew lub krzewów (17 zł).

Termin załatwienia sprawy:

• Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej z tytułu złożenia wniosku przez posiadacza terenu, z którego usuwane będą drzewa lub krzewy.

Opłatę skarbową w wysokości 17 ,00 zł należy wnieść w kasie Urzędu Gminy w przypadku, gdy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zwraca się pełnomocnik strony.

 

Tryb odwoławczy:

Przysługuje: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź

– w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Andrespol

 

Referat prowadzący sprawę:

Referat Komunalny

Urzędu Gminy Andrespol 
ul. Rokicińska 126 
95-020 Andrespol 

Samodzielny referent – Magdalena Polit, pokój nr 2

godziny urzędowania: 
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30
wtorek 8:00 – 17:00
piątek 7:30 – 14:30

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy I piętro w godzinach pracy Urzędu

 

Inne informacje:

W przypadku braku kompletu wybranych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew/krzewów przeprowadzana jest wizja lokalna w terenie.

Informacja do pobrania dotycząca wycięcia drzew na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Druk do pobrania- Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami)

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 24 czerwiec 2009
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 11 kwiecień 2006 godz. 14:35
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 4 grudzień 2012 godz. 09:53
Liczba odsłon:
  13196 od 11 kwiecień 2006 godz. 14:35  (średnio 2.98 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl