0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny od osób prawnych


Podatek rolny od osób prawnych

 


Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego DR-1 oraz ZDR-1 i ZDR-2 oraz załączyć niżej wymienione dokumenty:

 1. Akt notarialny lub wypis z rejestru gruntów
 2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Finansów - pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu Gminy:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30-15:30;
wtorek w godz. 8-17;
piątek w godz.7:30-14:30

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu podania o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Andrespol w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie III).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansów UG Andrespol

 • pok. Nr 3 - inspektor Wiesława Lauk-Kopytek (czynności sprawdzające)
 • pok. Nr 3 - inspektor Ilona Soska (księgowość podatkowa)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r. poz.1256).
 • Cena skupu 1 kwintala żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego – na podstawie Komunikatu Prezesa GUS.

Uwagi:

 1. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji
 2. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
 3. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
  Podstawa prawna - art. 67a, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900).
  Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w pok. Nr 3.
  Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% stawki odsetek - podstawa prawna  Uchwała Nr XXXVII/299/98 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej pobierz uchwała.
 4. Podatek rolny można umorzyć.
  Podstawa prawna - art. 67a, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900).
  Wniosek o umorzenie składa się Sekretariacie Urzędu Gminy, po terminie płatności podatku
 5. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
  Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
  W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 6. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6 a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1256)

  • I rata - do 15 marca każdego roku
  • II rata - do 15 maja każdego roku
  • III rata - do 15 wrzenia każdego roku
  • IV rata - do 15 listopada każdego roku
  • Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania
 7. Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Andrespolu:
  Bank Spółdzielczy w Andrespolu nr 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020

 

Pliki do pobrania:Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 21 kwiecień 2008
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 9 kwiecień 2006 godz. 20:01
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 16 styczeń 2012 godz. 12:37
Liczba odsłon:
  9459 od 9 kwiecień 2006 godz. 20:01  (średnio 2.42 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl