0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Stypendia Oświatowe


Stypendia szkolne

Stypendium szkolne

W roku szkolnym 2016/2017 wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny należy składać w Urzędzie Gminy w Andrespolu, ul. Rokicińska 126, II piętro pok. 32.

Wnioski o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

Uprawnionymi do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego, pod warunkiem, że nie otrzymują innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem ust. 2 są zamieszkali na terenie gminy Andrespol:

 1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia obowiązku nauki,
 3. uczniowie szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia obowiązku nauki,
 4. słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - zwani dalej uczniami, wychowankami ośrodka, słuchaczami jeżeli znajdują się w trudnej sytuacja materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł/osobę w rodzinie.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu jest ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163 z poźn. zm.).

 

Wymagane dokumenty: 

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera, w szczególności następujące informacje i dokumenty:

 1. imię i nazwisko ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza, oraz jego rodziców,
 2. miejsce zamieszkania ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza,
 3. dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej,
 4. nazwę i adres szkoły, ośrodka, kolegium, w którym uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki albo do którego uczęszcza,
 5. decyzję ZUS w przypadku pobierania renty rodzinnej,
 6. postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie,
 7. potwierdzenie właściwego Urzędu Pracy o rejestracji bezrobotnych i o pobieranym zasiłku,
 8. oświadczenie o deklarowanych dochodach, w przypadku podlegania zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, potwierdzone zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości należnego ryczałtu lub karty podatkowej za odpowiedni rok kalendarzowy,
 9. oświadczenie o dochodach, w przypadku osiągania dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
 10. oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego,
 11. świadczenie otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej,
 12. inne periodyczne uzyskiwane dochody, zwłaszcza z najmu, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów
 13. zaświadczenie zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia za pracę (netto)
 14. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza, którego rodzice korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - wydane przez właściwy ośrodek pomocy społecznej,
 15. informację o liczbie osób w rodzinie ucznia wychowanka ośrodka, słuchacza.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w tym wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak np. wyjścia/wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki, szkolne, „Zielone Szkoły”, „Białe Szkoły” itp.
 2. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym udział w zajęciach organizowanych w celu poszerzenia wiedzy ucznia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, nauki języków obcych, zajęć plastycznych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, w tym zajęć na basenie i innych.
 3. Refundacja poniesionych kosztów udokumentowana imienną fakturą lub rachunkiem dotycząca zakupu:
  • podręczników i przyborów szkolnych,
  • książek innych niż podręczniki, np: ćwiczenia uzupełniające, encyklopedie, słowniki, lektury szkolne, opracowania,
  • pomocy dydaktycznych np: atlasy, tablice edukacyjne, multimedialne programy edukacyjne,
  • przyborów szkolnych, plecaka i worka szkolnego ( 1 raz w roku szkolnym na 1 ucznia - przybory szkolne na fakturze muszą być wyspecyfikowane),
  • przyborów do nauki zawodu,
  • biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko,
  • obuwia sportowego na w - f oraz obuwia zmiennego (do kwoty brutto 100,00 zł. jedna para)
  • stroju sportowego na w- f: koszulek, skarpet (2 pary na 1 ucznia w danym roku szkolnym) spodenek, dresów (1 para na 1 ucznia w danym roku szkolnym),
  • strój galowy – konieczność zakupu określa szkoła,
  • stroju kąpielowego, klapek – jeżeli uczeń uczęszcza na zajęcia nauki pływania,
  • treningowe i/lub zawodnicze obuwie i strój sportowy w przypadku uprawiania sportu przez ucznia potwierdzonego przez UKS,
  • komputer lub laptop oraz części usprawniające ich działanie, monitor, skaner, drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne (raz na 3 lata na 1 ucznia), tablet (raz na 3 lata na 1 ucznia począwszy od gimnazjalnego szczebla edukacji),
  • głośników komputerowych, słuchawek, myszy komputerowej, klawiatury, pendrive, skanera i tuszu do drukarki (raz w roku szkolnym na 1 ucznia),
  • modemu, routera oraz pokrycia kosztów abonamentu internetowego do kwoty 40,00 zł brutto (począwszy od gimnazjalnego szczebla edukacji).
 4. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w tym kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania tj. zakupu miesięcznych biletów transportu komunikacji zbiorowej związanych z dojazdem do szkoły (jeżeli nie pobiera z OPS w Andrespolu dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, a jeżeli pobiera do wysokości całkowitego pokrycia kosztów przejazdu), opłacenia internatu, bursy itp.
 5. Świadczenie pieniężne, jeżeli Wójt uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1-4, nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków kwalifikowanych.

 

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

 • faktur VAT,
 • imiennych rachunków,
 • imiennych biletów miesięcznych,
 • dowodów wpłaty,
 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkole z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać:

 • nazwę wystawy,
 • datę wystawienia/sprzedaży,
 • numer dokumentu,
 • imię i nazwisko nabywcy ( wnioskodawcy)
 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, by np. plecak, obuwie, koszulka, spodenki itp. miały adnotację „szkolne” lub sportowe”. W przypadku, gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod nr tel. 42 213-24-40 wew. 853

Informacji udziela Pani Agnieszka Dudek.

 

 

 

 

 

Zasiłek szkolny:

Warunki przyznania zasiłku szkolnego:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany np. w przypadku:

       • pożaru lub zalania domu lub mieszkania,
       • nagłej choroby w rodzinie ucznia,
       • śmierci rodzica lub opiekuna prawnego ucznia ,
       • nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny,
       • innych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

 

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

       • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Andrespol
       • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 2 wrzesień 2008
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 11 kwiecień 2006 godz. 15:33
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 4 wrzesień 2009 godz. 11:11
Liczba odsłon:
  13879 od 11 kwiecień 2006 godz. 15:33  (średnio 3.08 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl