0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Sport Kwalifikowany » Stypendium o charakterze motywacyjnym za wysokie osiągnięcia naukowe lub artystyczne


Stypendium o charakterze motywacyjnym za wysokie osiągnięcia naukowe lub artystyczne

 1. Stypendium może zostać przyznane w jednej z dwóch kategorii:
   1. Osiągnięcia naukowe.
   2. Osiągnięcia artystyczne.

  Wniosek do pobrania.

 2. Stypendium za osiągnięcia może być przyznane uczniowi, który w semestrze szkolnym bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku spełnił łącznie kryteria niezbędne dla danej kategorii stypendium, tj:
  1. Stypendium za wysokie wyniki edukacyjne:
   • W wyniku klasyfikacji semestralnej lub końcowej kandydat otrzymał łącznie:
    • Ocenę wzorową ze sprawowania w publicznych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
    • Średnią ocen nie niższą niż 5,0 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w publicznych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
    • Średnią ocen nie niższą niż 4,70 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w publicznych szkołach policealnych oraz wyższych,
    • Przynajmniej jedną ocenę celującą z przedmiotu obowiązkowego w publicznych gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej,
    • W semestrze szkolnym, za który ubiega się o stypendium nie opuścił bez usprawiedliwienia żadnych godzin lekcyjnych,
    • Wykazał się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności szkolnej;
   • Spełnił przynajmniej jeden warunek z wymienionych poniżej:
    • Uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego przeprowadzonego zgodnie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
    • Uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów trzeciego stopnia olimpiady lub turnieju obejmującego problematykę związaną z kierunkowym kształceniem zawodowym, organizowanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
    • Uzyskał tytuł laureata lub znaczące wyróżnienie (miejsca I-III) w konkursach wielostopniowych o charakterze interdyscyplinarnym lub zawodowym na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanym przez instytucje do tego uprawnione.
  2. Stypendium za wysokie wyniki artystyczne:
   • W wyniku klasyfikacji semestralnej lub końcowej kandydat otrzymał łącznie:
    • Co najmniej ocenę dobrą ze sprawowania w publicznych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
    • Średnią ocen nie niższą niż 4,50 ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów w publicznych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
    • Średnią ocen nie niższą niż 4,0 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w publicznych szkołach policealnych oraz wyższych,
    • Co najmniej ocenę bardzo dobrą z muzyki, plastyki, historii tańca, historii sztuki;
   • Spełnił przynajmniej jedno z dodatkowych kryteriów:
    • Uzyskał tytuł laureata konkursu, turnieju, olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanym zgodnie z przepisami art. 32 ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
    • Uzyskał czołowe miejsce (I-V) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim poprzedzonym kwalifikacjami lub zdobył miejsce (I-III) w konkursach, przeglądach festiwalach co najmniej szczebla wojewódzkiego, organizowanych przez instytucje kultury i inne podmioty do tego uprawnione,
    • Wykazał się znaczącym dorobkiem artystycznym (wystawy, publikacje, przeglądy i inne wydarzenia artystyczne).
 3. Prawo do zgłoszenia kandydata do stypendium za wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia artystyczne posiada:
  1. Rodzic/prawny opiekun ucznia.
  2. Pełnoletni uczeń/student.
  3. Wychowawca klasy.
  4. Opiekun ucznia realizującego indywidualny program nauczania.
  5. Przewodniczący samorządu uczniowskiego.
  6. Dyrektor szkoły, jednostki kultury, którą uczeń reprezentuje.
  7. Wniosek składa się sekretariacie urzędu w terminie 14 dni od zakończenia semestru w kopercie z dopiskiem „Program stypendialny Gminy Andrespol”.
  8. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające zdobyte osiągnięcia.
  9. O udzieleniu stypendium decydują osiągnięte wyniki, kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę.


Informacja opublikowana przez:
  Karolina Student dnia 23 listopad 2016 godz. 12:35
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Karolina Student dnia 23 listopad 2016 godz. 12:59
Liczba odsłon:
  2912 od 23 listopad 2016 godz. 12:35  (średnio 2.05 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl