0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportu


Podatek od środków transportu

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. Jeżeli środek transportowy stanowi własność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Podatnik ma obowiązek:

 • w terminie do 15 lutego złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od środków transportowych, sporządzoną na formularzu wg określonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu to w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności,
 • uiścić podatek za ww. pojazd w terminie do dnia 15 lutego – I rata, do 15 września - II rata, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego, podatek ten opłacić w dwóch ratach w terminie – w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata, do dnia 15 września roku podatkowego – II rata, natomiast jeżeli obowiązek powstał po dniu 1 września, podatek opłacić jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Wymagane dokumenty:

Do 15 lutego lub w terminie 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego należy złożyć deklarację na podatek od środków transportowych na druku DT-1 oraz załącznika do druku DT-1 oraz załączyć następujące dokumenty:

 1. Umowę kupna - sprzedaży
 2. Dowód rejestracyjny - kserokopię

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Finansów - pokój Nr 3 w godzinach pracy Urzędu Gminy:

 • poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7,30-15,30;
 • wtorek w godz. 8-17;
 • piątek w godz. 7,30-14,30

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni po złożeniu w sekretariacie urzędu wniosku o udzielenie ulgi (w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony do 60 dni).

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Andrespol w godzinach pracy urzędu.
 • Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:

 1. Zwolnienia w podatku od środków transportu wymienione są w UCHWAŁA Nr XXIV/238/2000 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 19.12.2000 r. w sprawie podatku od środków transportowych
 2. Inne ulgi o które ubiegać mogą się Podatnicy podatku od środków transportowych:

Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
 2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
 3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Jednostka odpowiedzialna:

 • Referat Finansów UG Andrespol - pok. Nr 3

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)

UWAGA

 • W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji na konto urzędu.
 • W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty zaległości podatkowej wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 • Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)
 • Podatek płatny jest w 2 proporcjonalnych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 wrzenia każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
 • Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.
 • Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) równej 3,5 tony od dnia 01-01-2008 r. nie podlegają podatkowi od środków transportowych.

Wpłaty można dokonywać na konto Gminy Andrespol

 • nr konta: Bank Spółdzielczy w Andrespolu 28 8781 0006 0000 0130 2000 0020
 • w Kasie Urzędu Gminy, parter, pok. Nr 1.

 

 Do pobrania:Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Fastyn [Informatyk] dnia 22 maj 2009
Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 9 kwiecień 2006 godz. 20:05
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 19 grudzień 2013 godz. 11:49
Liczba odsłon:
  11404 od 9 kwiecień 2006 godz. 20:05  (średnio 2.72 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl