0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Jak Załatwić Sprawę  » Ochrona Środowiska » Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia.

 

Załączniki do wniosku :

 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu na środowisko 3 egz. + wersja elektroniczna., pobierz wniosek
 • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia 3 egz. + wersja elektroniczna., pobierz wniosek
 • wypisy z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • poświadczone przez właściwy organ kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem przedsięwzięcia oraz obejmującej obszar oddziaływania 3 egz.,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o jego braku; wymóg nie dotyczy wniosku dla dróg publicznych dla linii kolejowych oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji. (mapę oraz wypisy z rejestru gruntów mona uzyskać w Łódzkim Ośrodku Geodezji ul. Traugutta 21/23, odpis z Księgi Wieczystej – Sąd Rejonowy, ul. Pomorska 21)

 

Opłaty:

Do wniosku załącza się dowód opłaty skarbowej, wniesionej w dniu złożenia wniosku, z adnotacją „dot. postępowania – decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia (nazwa, adres):

 • za wniosek – 205,00 zł,
 • za pełnomocnictwo -17,00 zł

 

Termin załatwienia sprawy:

 • około 3-4 miesięcy

 

Tryb odwoławczy:

Przysługuje: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź

– w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach za pośrednictwem Wójta Gminy Andrespol

 

Referat prowadzący sprawę:

Referat Infrastruktury Technicznej, Handlu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy Andrespol 
ul. Rokicińska 126 
95-020 Andrespol 

Inspektor Magdalena Frankiewicz - pokój: 33 

godziny urzędowania: 
poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30
wtorek 8:00 – 17:00
piątek 7:30 – 14:30

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy I piętro w godzinach pracy Urzędu

 

Inne informacje:

W przypadku braku kompletu wybranych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, art. 104, (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dn. 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późniejszymi zmianami): art. 71.1.2., art.72.1, art.73.1, art.74.1, art.3 ust.1 pkt 5) – co powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia, art. 66 – zawartość raportu.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213 poz. 1397 z późniejszymi zmianami).

 

 Informacja opublikowana przez:
  Marcin Fastyn dnia 24 kwiecień 2006 godz. 12:16
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Fastyn dnia 24 kwiecień 2006 godz. 15:12
Liczba odsłon:
  11061 od 24 kwiecień 2006 godz. 12:16  (średnio 2.66 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Andrespol
ul. Rokicińska 126
95-020 Andrespol
tel. 42 213 24 40
fax. 42 213 24 34
e-mail: ug@andrespol.pl
ug@andrespol.pl